Eksamen

Sygdom

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til eksamen, skal du straks ringe til skolen på tlf. 58555050.

Du har mulighed for at gå til sygeeksamen på HF, hvis du afleverer en lægeerklæring senest dagen efter din sygemelding. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Hvornår er en eksamen begyndt?

En eksamen er begyndt, når tilsynet er gået i gang med at uddele opgaverne til en skriftlig eksamen. Til den mundtlige eksamen er den begyndt, når du har fået eksamensspørgsmålet/opgaven. Hvis du kommer for sent skal du henvende dig i Studieservice, hvor der vil blive taget stilling til, om du kan få lov til at gå op. 

Mødetid

Ved skriftlig eksamen skal du komme ½ time før eksamens start og være på din plads 15 minutter før. Ved mundtlig eksamen skal du møde 15 minutter før eksamensstart. Det er altid en god idé at møde i god tid. Du kan altid finde fremmødelister i LUDUS Web.

 

Hvis du kommer for sent til en eksamen, har du ikke krav på at komme op. Du skal dog henvende dig i Studieservice og kontakte den eksamensansvarlige, som vil beslutte, om du alligevel kan få lov at deltage i eksamen.

ExamCookie

Alle studerende skal bruge programmet ExamCookie ved skriftlige prøver og eksamener.

ExamCookie er et simpelt program der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre at eksamen foregår efter gældende regler. Programmet sikrer at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen.

 

ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, og tager skærmdumps ved større skærmændringer.

 

Skolens eksamensansvarlige har fuldt overblik over den aktivitet der foregår på elevernes computere. Efter en eksamen sorterer programmet automatisk elevernes data, og det viser enhver kommunikation med omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler.

 

Formålet med ExamCookie er at give skolen mulighed for at forebygge og opdage eksamenssnyd.

 

Vejledning til ExamCookie

 

Sådan behandler vi persondata om dig i ExamCookie

 

Ofte stillede spørgsmål om examCookie (FAQ)

 

Hent ExamCookie

Snydpolitik

Vi accepterer ikke snyd og plagiat, herunder med skriftligt arbejde og ved prøverne - se i øvrigt skolens snydpolitik.

Udeblivelse

Udebliver du fra eksamen, mister du retten til at gå til eksamen. Henvend dig evt. i Studieservice. 

Særlige vilkår under eksamen

Har du brug for særlige vilkår under eksamen, kontakt Studieservice for og hør mere om dine muligheder. 

Eksamensbekendtgørelsen - Adgang til prøve

§ 7. En elev eller kursist kan aflægge prøve i et fag, når eleven eller kursisten har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skole- eller kursusår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt. Institutionen skal påse, at kravene er opfyldt.

Stk. 2. Når produktet, jf. stk. 1, er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Stk. 3. En elev eller kursist, der i de to- og treårige gymnasiale uddannelser eller i et eux-forløb følger eller vil følge et fag på et højere niveau, kan ikke aflægge prøve i faget på det lavere niveau. En kursist i det toårige hf skal dog aflægge prøve i hver af de to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen, selv om kursisten har valgt et eller flere fag fra faggruppen på højere niveau som valgfag.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, 1. punktum, hindrer ikke, at en elev i et eux-forløb i grundforløbet udtrækkes til og efterfølgende aflægger prøve i et grundfag, der i hovedforløbet eller et studiekompetencegivende forløb løftes til et højere niveau.

Stk. 5. Institutionen afgør, om eleven eller kursisten har opfyldt betingelserne i stk. 1 og 2, jf. § 6, stk. 2, nr. 4. For de nærmere regler om adgang og tilmelding til prøve henvises til reglerne for den enkelte uddannelse.

Klagevejledning

Enhver klage skal være skriftlig og begrundet. Fristen for at klage over eksamen er 2 uger efter bedømmelsen. 


Klagen sendes pr. mail til skolen: vucklar@vucklar.dk. I emnefeltet skal du skrive: "Klage over eksamen".

Bemærk også at en klage over eksamen kan resultere i, at du får en lavere karakter.

 

Klagevejledning AVU   Klagevejledning HF

 

Vi kan henvise til Eksamensbekendtgørelsen, kapitel 10.

 

Læs mere her

Klagevejledning
Enhver klage skal være skriftlig og begrundet. Fristen for at klage over eksamen er 2 uger efter bedømmelsen.
Klagen sendes pr. mail til skolen: vucklar@vucklar.dk.
I emnefeltet skal du skrive: "Klage over eksamen".

Bemærk også at en klage over eksamen kan resultere i, at du får en lavere karakter.
Dispensation
Hvis du er ordblind eller har en dokumenteret diagnose, har du mulighed for at søge dispensation om forlænget tid til eksamen.
Eksamensangst
Frygter du eksamen? Har du katastrofetanker om eksamen?
Lær nogle teknikker til at tackle eksamensangst.