Persondata

Persondata

Information om vores behandling af dine personoplysninger

Ifølge Databeskyttelsesforordningen, har en person ret til at blive orienteret om indsamling af og enhver form for håndtering af oplysninger om den pågældende. 

Formålet med denne tekst er at give dig en sådan orientering. Oplysningerne gives til alle, der deltager i undervisning på HF & VUC Klar.

 

1. HF & VUC Klar er dataansvarlig - hvordan kontakter du os?

HF & VUC Klar er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

HF og VUC Klar 
Herrestræde 11, 4200 Slagelse
CVR-nr.: 29542589
Telefon: 58555050
Mail: vucklar@vucklar.dk 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Dina Rasmussen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På e-mail: dira@itcfyn.dk 
På telefon: 23 62 22 19
Ved brev: Dina Rasmussen, ITC Fyn, Børstenbindervej 6, 5230 Odense M

 

3. Formålene med retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

HF & VUC Klar behandler dine personoplysninger til fx at administrere dit undervisningsforløb og til at vurdere om du opfylder/fortsat opfylder betingelserne for at kunne få undervisning eller kunne modtage SU.

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er nødvendige for administration af dit uddannelsesforløb på HF & VUC Klar, herunder til uddannelses- og eksamensplanlægning, registrering af studieaktivitet, statistik, administration og refusion af deltagerbetaling, rapportering til offentlige myndigheder samt andre lovlige formål af uddannelsesmæssig karakter.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

 

4. Kategorier af personoplysninger

HF & VUC Klar behandler både almindelige, følsomme og andre rent private oplysninger. Som eksempler kan nævnes: cpr.nr., navn, adresse, personnummer, mailadresse, telefonnr., din deltagerbetaling, dit fremmøde, dit studieforløb og dine eksamensresultater.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi sender dine personoplysninger til andre firmaer, f.eks, Systime, Uni-login (STIL). Det sker for at give dig adgang til de under­vis­nings­­plat­forme, vi anvender i undervisningen. Men også for at kunne gennem­­føre trivsels­under­søgelser og lignende.

STIL - Styrelsen for IT og Læring - opbevarer dine oplysninger efterfølgende og kan anvende dem til statistiske og forskningsmæssige formål.

HF & VUC Klars revision kan få adgang til oplysninger om dig i forbindelse med gennemførelse af en kontrol.

I henhold til gældende lovgivning videregiver vi dine personoplysninger til politi, SSP-samarbejde eller andre offentlige myndigheder - efter konkret anmodning.

Endvidere er HF & VUC Klar forpligtet til at give visse af disse oplysninger videre til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danmarks Statistik, SU-styrelsen, Ungdommens Uddannelses Vejledning, din bopælskommune – eller dit jobcenter, hvis du er i aktivering.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være indsamlet hos – eller modtaget fra - andre, fx din kommune, skattevæsenet, folkeregisteret eller UU centrene.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 år efter, at du er udmeldt fra skolen. Dog vil vi opbevare eksamensoplysninger og oplysninger i tilknytning hertil i 30 år, jf. eksamensbekendtgørelsen.

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Retten til at trække samtykke tilbage
  Ved indsamling af visse former for persondata vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, således at vi har lov til at opbevare, anvende og behandle data. Dette gælder fx hvis vi tager billeder af dig til markedsføringsbrug mv.
  Hvis du har underskrevet et sådant samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Persondatapolitik