Medarbejdertrivsel

På HF & VUC KLAR vil vi gerne skabe et godt arbejdsmiljø, som understøtter medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor gennemfører vi løbende undersøgelser og samtaler med medarbejderne for at sikre kvaliteten på området.

 

Undersøgelserne af medarbejdernes trivsel og udvikling omfatter medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og arbejdsmiljøvurderinger (APV) samt medarbejderudviklingssamtaler (MUS). På baggrund af undersøgelserne udvikler vi handleplaner for at kunne operationalisere det videre arbejde med kvalitetssikring af arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed.

 

Medarbejdertrivsel og arbejdspladsmiljøvurdering (APV)
HF & VUC Klar gennemfører vi hvert andet år en omfattende måling af medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø.

 

Formålet med målingerne er, at identificere hvad der fungerer godt og hvad der kan forbedres i forhold til trivsel og tilfredshed på HF & VUC Klar, samt udarbejde og prioritere konkrete forslag til forbedring. Dette for at skabe høj grad af trivsel og tilfredshed, så der sikres de bedst mulige vilkår for arbejdets udførelse og for at få skabt den bedst mulige undervisning for skolens studerende.

 

Til afdækning af medarbejdertrivsel anvender vi værktøjet ”Professional kapital”. Professionel kapital er et begreb, der er udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som begge har arbejdet med skoleudvikling og -forskning i Canada i en årrække. Flere danske private og offentlige virksomheder har i de senere år arbejdet med social og professionel kapital.

 

I afdækningen af professionel kapital er der fokus på tre faktorer:  

  • Social kapital: Den mest fundamentale faktor i professionel kapital. Arbejdspladsens sammenhængskraft som følge af stærke relationer – både mellem kolleger og mellem ansatte og ledelse. Det handler om videndeling, samarbejde og tillid. Det handler om stærke relationer mellem kolleger - og mellem ansatte og ledelse. På virksomheder med høj social kapital er der fælles sprog, fælles mål om kerneopgaven og gensidig respekt. 
  • Human kapital: Den enkelte medarbejders faglige viden og kunnen, fx didaktisk viden og kunnen, indsigt i relevant forskning osv. 
  • Beslutningskapital: Medarbejdernes evne til at træffe professionelle og fagligt begrundede beslutninger i forskellige situationer. Beslutningskapital opbygges gennem erfaring og øvelse og via feedback fra andre. At opbygge beslutningskapital kræver derfor et åbent miljø, hvor man deler erfaringer med andre. 

 

Til afdækning af APV anvendes en spørgeramme, som er udviklet af os selv med inspiration fra andre undersøgelser. Undersøgelsen gennemføres som en selvstændig undersøgelse.

 

Skolen gennemfører APV i ulige år og professionel kapital undersøgelsen gennemføres i lige år.

 

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
Hvert år inviteres alle medarbejdere en medarbejderudviklingssamtale (MUS) hvor følgende drøftes:

  • forventninger til arbejdsopgaver, trivsel, kompetence- og karriereudvikling
  • opstilling og opfølgning på strategiske udviklingsmål for den enkelte medarbejder

 

Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler formuleres individuelle udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Målene aftales og formuleres skriftligt mellem lederen og den enkelte medarbejder. Der følges op på disse udviklingsmål til hver samtale. Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres, således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål.